Onze ambities

We blijven ons als school en team continu ontwikkelen. Om toe te werken naar de negen kenmerken van een High Performing School hebben we een ambitieplan opgesteld met 15 speerpunten: 

 1. Kennisrijk curriculum: We kijken goed naar wat uw kind leert en wat daarin aangescherpt kan worden. 
 2. Didactiek: We oefenen goede manieren van lesgeven en bepalen hoe we ICT daarbij kunnen inzetten. 
 3. Thematisch onderwijs: We bepalen wat we de kinderen kunnen leren in thema’s en hoe we burgerschap en persoonsvorming daar een mooie plek in kunnen geven. 
 4. Effectieve schoolorganisatie: We werken met zij-instromende leraren en verbeteren de begeleiding die we ze geven. Daarnaast zetten we onderwijsassistenten in om het onderwijs in de klassen te versterken. 
 5. Pedagogisch klimaat en veiligheid: We hebben focus op het anti-pestbeleid en storend tot grensoverschrijdend gedrag. 
 6. Partnerschap met ouders: We betrekken ouders bij het leerproces van hun kind en willen de samenwerking met ouders optimaliseren. 
 7. Passend onderwijs: We willen kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen kunnen bieden zodat minder kinderen uitvallen en meer kinderen (met hulp) alle leerdoelen van het leerjaar behalen. Daarnaast willen we kinderen die de stof beheersen elke les voldoende uitdagen.
 8. Een optimaal leerklimaat: Door onze gebouwen goed in te richten zorgen we voor goede (werk)plekken en een optimaal (leer)klimaat voor iedereen. 
 9. Professionele cultuur: We helpen elkaar ontwikkelen door het geven van feedback.
 10. Professionalisering: We zijn op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leren. We ontwikkelen onszelf continu zodat we het beste onderwijs aan de kinderen kunnen geven. We bouwen in de stichting een Academie waarin we onze (toekomstige) medewerkers kunnen opleiden.
 11. Werving en binding: We streven naar een planmatige werving van medewerkers op basis van herkenbaarheid van de stichting en we binden onze medewerkers door de medewerkersbetrokkenheid te verhogen.
 12. De visie: We geven de visie van de school vorm in de klas door er naar te handelen en deze ook aan anderen helder uit te leggen. 
 13. De school als Professionele Leergemeenschap: De leraren werken in leerteams dagelijks aan onderwijsverbetering en volgen en bespreken de kinderen. De Intern Begeleider ontwikkelt een nieuwe rol waarin het begeleiden van leraren en onderwijskwaliteit voor alle kinderen voorop staat, we noemen de IB-er voortaan Kwaliteitscoordinator.
 14. Kwaliteitssysteem: We ontwikkelen ons ingevoerde kwaliteitssysteem door. Zorgen ervoor dat het makkelijk toegankelijk is en alles beschrijft wat we afspreken. 
 15. Verantwoorden omgeving: (Toekomstige) ouders kunnen op de website ‘Vensters PO’ de belangrijkste en actuele informatie over- en resultaten van onze school vinden.